Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

MAKALE

Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
75 - 93
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma ergenlerin kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Güngören Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nde eğitim görmekte olan yaşları14-17 arasında değişkenlik gösteren, lise 9-12.sınıf öğrencileri arasından çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve rastgele yöntemle seçilen toplam 240 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri “Mizaç ve Karakter Envanteri” ile “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri” kullanılarak toplanmış ve veriler SPSS 22.0 paket programı ile Tanımlayıcı İstatistiksel Metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) ve Lineer Regresyon analizi ile çözümlenmiş, sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda “mizaç ve karakter” ile “problem çözme becerisi” arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir: Buna göre “mizaç ve karakter”in “bağlanma düzeyi”, “aydınlanmış ikinci mizaç düzeyi”, “dürtüsellik”, “beceriklilik”, “manevi kabullenme-akılcı maddecilik”, “keşfetmekten heyecan duyma” alt boyutları, problem çözme becerisi alt boyutlarından “yaklaşma kaçınma”, “problem çözme yeteneğine güven” ve “kişisel kontrol” boyutları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerin mizaç ve kişilik özelliklerini ve problem çözme becerilerini tanıyıp keşfedebilecekleri müfredat programlarının düzenlenmesinde, gerek eğitim programının içerisinde ve gerekse okul rehberlik servisleri aracılığı ile öğrencinin kendilerini geliştirmesi için sunulmasında önemlidir.

Yöyen, Elif Güneri - Azaklı, Ayşe - Üney, Rıdvan - Demirci, Onur Okan, Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi, Hakkari Üniversitesi Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, Hakkari, 1, 2017, 75 - 93, pdf.