Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
41-56
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmada gençlik ve spor bakanlığı bünyesinde görev yapan gençlik liderlerinin izlenim yönetimi düzeyleri belirlenerek, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar incelenmiştir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Bolino ve Turnley (1999) tarafından geliştirilen izlenim yönetimi ölçeği, 238 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların çok düşük düzeyde izlenim yönetimi davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Boyutlar açısından bakıldığında, “Niteliklerini Tanıtarak Kendini Sevdirmeye Çalışma” ve “İşine Sahip Çıkmaya Çalışma” davranışları kendi içerisinde daha belirgindir. Araştırma sonucunda cinsiyet ve medeni durum değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bununla birlikte katılımcıların mezun olunan alan ve yaş değişkenine göre izlenim yönetimi davranışları benzer düzeyde çıkmıştır.

Tolukan, Ersan - Şahin, Mustafa Yaşar - Ayyıldız, Erdem - Uğurlu, Aylin, Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Gaziantep, 2, 2017, 41-56, pdf.