Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı

MAKALE

Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
68-74
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile hasta bakım ve tedavisinde hizmet vermeye başlayan erkek hemşirelere yönelik genç nüfusun bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Temmuz 2012 tarihinde özel kurumların yaz kurslarına kayıtlı genç erişkinler üzerinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından taranan literatür ışığından hazırlanan anket formunu sosyo-demografik özellikleri sorgulayan 7 soru ile katılımcıların hemşirelik mesleğinde erkeklerin yer almasına ilişkin 21 adet önermeden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde ortalama, yüzdelik, ki-kare testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Kadınların % 61.6’sı ve erkeklerin % 38.4’ü erkeklerin hemşirelik mesleğinde olmasının mesleği geliştireceğini ifade etmiştir ve bu önerme ile gruplar arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Erkeklerin hemşirelik yapmasını düşünen kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuç geleneksel cinsiyet rolünde kadın mesleği olarak görülen hemşirelik mesleğinin basmakalıplıktan kurtulmuş olması açısından sevindirici bir durumdur. Çağdaş hemşirelik yaklaşımları çerçevesinde toplumsal ön yargıyı en az düzeye indirecek çabalara gereksinim vardır.

Başçı, Ayşe Burcu Akbulut - Yılmazel, Gülay, Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı, Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 2, 2017, 68-74, pdf.