Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı Ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü 

TEZ

Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı Ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü 

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
469653
Sayfa Sayısı
86
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bağlanma kuramı yetişkinlikte romantik ilişkileri açıklamada etkili kuramlardan biridir. Bowlby'nin bağlanma kuramı, erken dönemlerde birincil bakıcılarla gelişen bağlanma biçiminin ve benlik-başkalarına yönelik zihinsel temsillerin, yetişkinlikteki romantik ilişkileri şekillendirdiğini öngörmektedir. Bu araştırma ile genç yetişkinlerin çocukluk döneminde anne babalarıyla kurdukları bağlanma örüntüsünün romantik ilişkilerindeki bağlanmaya ilişkin kaygı ve kaçınma düzeylerini yordama gücünü araştırmak amaçlanmaktadır. Bu temel değişkenlerin yanı sıra, yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, medeni durum, annenin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, 0-3 yaş dönemi bakımını kimin gerçekleştirdiği, 0-3 yaş döneminde annenin çalışıp çalışmama durumu, yaşamın büyük çoğunluğunun geçirildiği yer değişkenlerine göre de anne baba bağlanma örüntüsü ve bağlanmaya ilişkin kaygı ve kaçınma düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi ile İstanbul ilinde yaşayan, 17-35 yaş arasında bulunan ve en az bir ilişki yaşamış 307 kadın ve 154 erkek toplam 461 genç yetişkin katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği ve Romantik İlişkilerdeki Yaşantılar Envanteri II kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerle yapılan analizler; değişkenler arası farklılıklar için bağımsız gruplar t testi, kategorik gruplar arası fark için tek yönlü varyans analizi ve Anova sonucu anlamlı olduğu için posthoc analizi için Scheffe kullanılmıştır. Anne babaya bağlanma örüntüsü ile bağlanmaya ilişkin kaygı ve kaçınma düzeyleri için regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda genç yetişkin bireylerin anneye bağlanma örüntüsü cinsiyet, annenin eğitim düzeyi, kardeş sayısı değişkenleri açısından anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur (p<,05). Bağlanma stillerinin (kaygılı ve kaçınmacı) romantik ilişki süresi ve ilişki sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak anne-baba ile kurulan ilişki örüntüsünün, kaygılı bağlanma stilini %13, kaçınmacı bağlanma stilini %7 düzeyinde yordadığı tespit edilmiştir.

Akdağ, Ceren, Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı Ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü , Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.