SİLİNECEK Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren Ve İçermeyen Suç Davranışları İle Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

TEZ

SİLİNECEK Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren Ve İçermeyen Suç Davranışları İle Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
453880
Sayfa Sayısı
179
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, genç yetişkinlerde şiddet içeren ve içermeyen suç davranışlarının demografik değişkenler, çocukluk dönemi ruhsal travma yaşantıları ve kişilik özellikleri ile ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ilk olarak özbildirime dayalı suç davranışlarını değerlendiren Şiddet İçeren ve İçermeyen suç Davranışları Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Ön çalışmanın örneklemini 20-40 yaş arası en az 1 ay süre ile devam eden romantik ilişkisi olan bekar veya evli 137 kadın (%55.9) ve 108 erkek (%44.1) toplam 245 genç yetişkin oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Çok Boyutlu Öfke Ölçeği ve Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeği'nin Türkçe formu kullanılmıştır. Ön çalışma bulgularının, Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeği'nin Türkçe formunun genç yetişkinler için güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğuna işaret etmesi üzerine ana çalışmaya geçilmiştir. Ana çalışmada, yakın ilişkide şiddet, genel şiddet ve şiddet içermeyen suç davranışlarının demografik değişkenler, kişilik özellikleri ve çocukluk çağı ruhsal travma yaşantıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Örneklem, 20-40 yaş arası en az 1 ay süre ile devam eden romantik ilişkisi olan bekar veya evli 238 kadın (%51.1) ve 228 (%48.9) toplam 466 genç yetişkinden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Beş Faktör Kişilik Ölçeği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği ve Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirildiğinde cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve medeni duruma göre suç davranışlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte kadın ve erkeklerde suç davranışlarının kişilik özellikleri ve çocukluk dönemi ruhsal travma yaşantıları ile ilişkisi incelendiğinde benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. Regresyon analizi bulgularına göre ise kadın ve erkeklerde yakın ilişkide şiddet, genel şiddet ve şiddet içermeyen suç davranışlarının farklı değişkenler tarafından bir arada yordandığı, eğitim düzeyinin her iki cinsiyette ve her üç suç davranışı için ortak yordayıcı değişken olduğu ve kadınlarda kişilik özelliklerinin erkeklerde ise çocukluk dönemi ruhsal travma yaşantılarının suç davranışlarını yordama gücünün daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, araştırma sonuçları alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Koçak, Merve, SİLİNECEK Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren Ve İçermeyen Suç Davranışları İle Çocukluk Çağı Travmaları Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.