Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi (The Investigation of Parental Involvement in Practices of English Language Learning for Young Adolescent Learners) 

TEZ

Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi (The Investigation of Parental Involvement in Practices of English Language Learning for Young Adolescent Learners) 

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463407
Sayfa Sayısı
151
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören çocukların ailelerinin, çocuklarının İngilizce derslerinde ev temelli öğrenme etkinliklerine ne ölçüde katıldıklarının belirlenmesi ve aile katılımının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama ile ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Muğla ilinde bulunan devlete bağlı ortaokullarda çocukları 5.-8. sınıfa devam eden 343 öğrenci velisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan velilere yönelik "Öğrencilerin Ev Temelli Öğrenme Etkinliklerine Aile Katılımı Ölçeği (ÖETÖE-AKÖ)" kullanılarak toplanmıştır. ÖETÖE-AKÖ'nün veli formunun birinci kısımda demografik özelliklere ilişkin bilgileri içeren sorular, ikinci kısımda ise aile katılımına ilişkin görüşleri içeren 5'li likert tipi (Her zaman, Sık sık, Bazen, Nadiren, Hiçbir zaman) 30 ifade yer almaktadır. Elde edilen bulgulardan velilerin katılım düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Baba olan katılımcılar, çocuklarının ev temelli İngilizce dili öğrenme aktiviteleri katılımları açısından anne olan katılımcılardan daha istekli ve hevesli olduğu gözlemlenmiştir. Dahası, çocukların sınıf düzeyleri arttıkça, ebeveynlerin aktif katılımlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Çocukları 8. Sınıfta okuyan ebeveynler, çocuklarının İngilizce eğitim süreçlerine aktif ve yeterli bir şekilde katılım sağlamamaktadır. Buna ek olarak, 'Ebeveynlerin İstekliliği ve Gelişime Açık Olma' boyutu hariç olmak üzere, tüm boyutlar ebeveynlerin medeni durumlarına göre bir şekilde değişmemektedir. Ebeveynlerin istekliliği ve gelişimine açık olma boyutlarında, evli ve hiç evlenmemiş ebeveynler, onların gelişmelere 'bazen' istekli ve hazır olduklarını gösteren en düşük dereceye sahipken, ayrı ebeveynler ve dul ebeveynler, onların 'sık sık' bu gelişimlere açık olma ihtiyacını gösteren en yüksek payı paylaşmaktadır. Ayrıca, ebeveynlerin yaş faktörleri söz konusu olduğunda, 31-36 yaş ve 43-48 yaşlarındaki ebeveynlerin, çocuklarının İngilizce derslerine yardımcı olmak için çaba gösterdikleri için kişisel gelişimlerine oldukça inandıkları ve eksik olan gereklilikleri yerine getirmek için efor sarf ettikleri ortaya çıkarılmıştır. Yine de, 18 yaş ve altı ebeveynler, çocuklarının ev temelli öğrenme faaliyetleri için kişisel gelişimlerini nadiren göz önüne alır. Öte yandan, bu çalışma, ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça, onların çocuklarının İngilizce dil eğitimine katılım süreclerinin önemini daha fazla farkına varmakta olduğunu, onların gerçekten aktif katılım sürecinin bir parçası olmaya çalıştığının ve çocuklarının İngilizce eğitim süreci için yetersizlik farkındalıklarının arttığını ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, ev hanımlarının ve memurların birbirlerinden önemli derecede farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar ev kadınları çocuklarının İngilizce eğitim sürecinde devlet memurlarından daha az aktif olarak katılıyorsa da, her iki ebeveyn de çocuklarının evde yaptıkları İngilizce dil öğrenme etkinliklerine 'bazen' aktif olarak katılmakta olduklarını göstermektedir. Çoğu ebeveynin bazen boyutunda katıldığı halde, asker olan veliler, çocuklarının İngilizce dil öğrenme faaliyetlerine sıkça katıldıklarının ortaya çıkması şaşırtıcıdır. Ebeveynlerin aylık gelir düzeyi faktörü açısından, anne-babaların aylık gelir düzeyleri arttıkça, aktif katılım düzeyi artmakta, yetersiz algıları artmakta ve ebeveynler, çocuklarıyla onların İngilizce dili öğrenemi sürecine yardım etme açısından daha iyi iletişim kurmakta ve kendilerini daha iyi ifade etmektedir. 1.301TL ile 1.999TL arasında para kazanan ebeveynler, çocuklarına ev temelli İngilizce öğrenme etkinliklerinde yardım ederken, nadiren iletişim veya kendi kendini ifade etme sorunlarına yaşadıklarını belirtirken, 7.501 TL ve üzeri kazanan ebeveynler, hem bilgi hem kendini ifade etmeleri açısından, çocuklarına ev ortamında denetlerken, 'bazen' bu sorunları yaşamaktadırlar. Son olarak, PI-ÖETÖE-AKÖ'ın boyutları ile ebeveynlerin çocuklarının özel kurumlara girip girmediklerini veya özel İngilizce dersi alıp almadıklarını araştırmak için yapılan analizlerde boyutlar arasında herhangi bir fark gözlemlenmemiştir. Bütün ebeveynler, çocuklarının İngilizce eğitimine 'bazen' dahil olduklarını belirttiler. Çocuklarının öğretmenleriyle nadiren iletişim kurduğunu ve kendilerini geliştirmeye inandıklarını vurguladılar. Ayrıca, kendilerini geliştirmeye isteklidirler. İngilizce dersleri için evde öğrenim faaliyetlerinde ebeveyn katılımı üzerinde araştırılan değişkenler bize şu önerilerde bulunur: Ebeveynlerin eğitim sürecinde yetersizliklerini gidermek için eğitim politikaları geliştirilmeli, aile eğitimi programları düzenlenmeli ve okul ile anne-baba arasındaki ilişki güçlendirilmelidir.

Poyraz, Erol, Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi (The Investigation of Parental Involvement in Practices of English Language Learning for Young Adolescent Learners) , Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.