Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor

MAKALE

Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
29-46
Kategori
Makale Özeti
Çalışmanın amacı lise düzeyindeki ergenlerin okul, aile ve akran grupları içindeki hiyerarşik yapıya dair algılarını ortaya çıkarmak, içinde bulundukları kurumsal ilişkilerde hiyerarşik yapının eşitlik/eşitsizlik bağlamında onları etkileyip etkilemediğini yaratıcı drama yöntemi ile tartışıp, sorgulamaktır. 18 saat uygulaması olan bu çalışmaya İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde bulunan, MEB Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 10. sınıfta okuyan 14-15 yaş grubundaki 16 gönüllü öğrenci katılmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan hiyerarşi kavramının sorgulanması amacıyla mesleki iş bölümü, toplumsal iş bölümü, okullar, akran grubu ve aile kavramlarının hiyerarşi ile ilişkisine dair beş ayrı tema belirlenmiştir. Belirlenen her temaya göre atölyeler uygulanmış ve son olarak her birine değinilen bir genel değerlendirme oturumu uygulanmıştır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Hiyerarşi kavramının tartışılıp sorgulanmasına yönelik olarak oluşturulan her üç saatlik yaratıcı drama oturumun sonunda yapılan değerlendirme etkinliklerinde kullanılan ölçme değerlendirme formları ve öğrencilerin süreç içinde oluşturdukları ürünler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda katılımcıların süreç içinde belirlenen beş tema etrafında hiyerarşi kavramını kurgusal bir bütünlük içinde tartışıp sorguladıkları ve kendi çözüm önerilerini getirdikleri görülmüştür.

Şahin, Deniz Devrim - Akfırat, Nejat, Ergenler Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hiyerarşi Kavramını Tartışıyor, Yaratıcı Drama Dergisi, Ankara, 1, 2017, 29-46, .