Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi

MAKALE

Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1118-1133
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, ergenlerde sır saklamanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında sır saklama ile duygusal özerlik, ahlaki olgunluk, yalnızlık, utangaçlık ve sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yaşları 15-19 arasında değişen, % 71.1’i kız (n=160), % 28.9 erkek (n=65) olan toplan 225 birey oluşturmaktadır. Araştırmada ‘‘Kendini Gizleme Ölçeği’’, ‘‘Duygusal Özerklik Ölçeği’’, ‘‘Ahlaki Olgunluk Ölçeği’’, ‘‘UCLA Yalnızlık Ölçeği’’, ‘‘Utangaçlık Ölçeği’’ ve ‘‘Sosyal Destek Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız t-testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, ergenlerin cinsiyet ve kardeş sayısına göre sır saklama düzeylerinin farklılaşmadığı, sınıf düzeyi ve en uzun yaşanılan bölgeye göre sır saklama düzeylerinin farklılaştığı bulunmuştur. Yordanan ve yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında sır saklama puanları ile yalnızlık ve utangaçlık arasında pozitif yönde, ahlaki olgunluk, duygusal özerklik (idealleştirmeme, bireyleşme, bağımsızlık) ve sosyal destek arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler sır saklama,duygusal özerklik,ahlaki olgunluk,yalnızlık,utangaçlık,sosyal destek

Deniz, Metin - Bakioglu, Fuad, Ergenlerde Sır Saklamanın Duygusal Özerklik, Ahlaki Olgunluk, Yalnızlık, Utangaçlık ve Sosyal Destek açısından İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bartın, 3, 2017, 1118-1133, pdf.