DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu)

MAKALE

DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
15-21
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma grupları, çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve depresif bozukluk tanısı alan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. Çalışma, 218 çocuk ve 160 ebeveyn ile yürütülmüştür. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin yanı sıra Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır. Güvenilirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için çok yüksek düzeyde (0,965/0,952) bulunmuştur. Madde-toplam puan bağıntı katsayıları yüksek ve çok yüksek düzeydedir (çocuk formu için 0,725 ve 0,864 ebeveyn formu için 0,644 ve 0,839) ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur. Birlikte geçerlilikte ölçeğin çocuk formunun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ile ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile anlamlı korelasyon (r=0,853 p<0,0001; r=0,682 p<0,0001) gösterdiği saptanmıştır. DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabilir.

Sapmaz, Şermin Yalın - Yalın, Nezife - Kavurma, Canem - Tanrıverdi, Bengisu Uzel - Öztekin, Siğnem - Köroğlu, Ertuğrul - Aydemir, Ömer, DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu), Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, Ankara, 1, 2017, 15-21, pdf.