Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması

MAKALE

Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
93-103
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin (KBÇSE) Türk kültürüne uyarlanması ile ilgili geçerlik ve güvenirlik işlemlerini yapmaktır. Yöntem: Araştırma grubu beş farklı üniversitede öğrenim gören 691 (Kadın= 523, Erkek= 168) öğrenciden oluşmaktadır. KBÇSE’nin geçerlik işlemlerinde, ölçüt bağıntılı geçerlik, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik işlemlerinde ise iç tutarlılık, testi yarıya bölme ve testin tekrarı tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliği orijinal formundaki beş faktörlü yapıyı koruduğu yalnız bazı maddelerin (m5, m11, m14, m20, m22, m25 ve m27) uygun faktör yüklerine sahip olmadığı için modelden çıkarılması gerektiği tespit edilmiştir. Toplam varyansın %63.08’ini açıklayan, ve 23 maddeden oluşan beş faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise, modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir (χ2\sd= 2.08, GFI= 0.90, AGFI= 0.87, CFI= 0.95, RMSEA= 0.06 ve SRMR= 0.07). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri için belirlenen iki farklı örneklemle yapılan güvenirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları sırasıyla 0.81 ve 0.84 olarak bulunurken, alt ölçekler için bu değerlerin 0.72 ile 0.92 arasında değiştiği saptanmıştır. Test tekrar test güvenirliği r= 0.82 olan ölçeğin alt faktörleri için elde edilen değerlerin ise r= 0.72 ile r= 0.84 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç: Özgün formu ile benzer şekilde beş faktörlü bir yapıya sahip olan KBÇSE’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yazıcı, Hikmet - Altun, Fatma - Şahin, Mustafa - Tosun, Cansu - Pekdemir, Ümit - Yazıcı, Eda Bulut, Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Journal of Mood Disorders, İstanbul, 2, 2017, 93-103, pdf.