Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi

MAKALE

Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
234-238
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çocukların ¼’ünden fazlası, erişkin döneme ulaşana dek beklenmedik ve ürkütücü deneyimlere ve travmalara maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, cinsel istismara maruz kalmış olan ergenlerde serotonin taşıyıcı gen polimorfizminin, yılmazlık ekseninde belirti değişkenliğini belirlemede olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Marmara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Adli polikliniğine baş- vuran ve cinsel istismar maruziyeti öyküsü olan, 11-17 yaş arası ergenlere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Psikopatoloji ve işlevsellik değerlendirmeleri klinik görüşme esnasında, Çocuklar için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu-Türkçe Versiyonunu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile yapılmıştır. Ayrıca çocukların doldurduğu, “Eysenck Kişilik Envanteri” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” de değerlendirilmiştir. Bulgular: 16 kız (%88,9) ile 2 erkekten (%11,1) oluşmakta olan örneklemin yaş ortalaması 14,58±1,97 idi. Örneklemde 5-HTT geninin transkripsiyonel kontrol bölgesindeki insersiyon/delesyon polimorfizminin (5-HTTLPR) genotiplenmesi yapıldığında; 8 bireyin (%44,4) LL, 7 bireyin (%38,8) LS ve 3 bireyin (%16,6) SS genotipinde olduğu belirlenmiştir. Yılmazlık alt bileşenleri olan baş etme tarzları ile genetik varyantlar arasındaki ilişki incelendiğinde ise problem odaklı baş etme tarzı sergileyen olguların %87,5’inin (n=7) LL aleli taşıdığı; baş etme tarzları duygu odaklı olanların ise %90’ının (n=9) SS-LS alel taşıyıcısı oldukları saptanmıştır (p=0,003). Çalışmamızın bulguları, 5HTTLPR gen polimorfizminin kişinin stresle baş etme tarzlarının biçimlenmesi üzerine önemli bir etkisinin olduğuna işaret etmektedir. 5HTTLPR gen polimorfizmi ve psikopatoloji gelişimi arasındaki kompleks ilişkide rol oynayan diğer faktörlerin saptanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bulut, Gresa Çarkaxhiu - Arman, Ayşe Rodopman - Güney, İlter - Gültepe, Pınar, Ergen Cinsel İstismar Olgularında Psikopatoloji Gelişiminde 5-HTTLPR Gen Polimorfizmi ve Yılmazlık Bileşeninin Değerlendirilmesi, Nöropsikiyatri Arşivi, İstanbul, 3, 2017, 234-238, pdf.