Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi

MAKALE

Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
40-47
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destekleri ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın örneklemini 2015-2016 öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan 300 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Psikolojik İyi Olma (Kısa Form) Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek alt ölçekleri arasında en yüksek ortancaya sahip olan özel insan desteği (23.00) iken, en düşük ortancaya sahip olan ise arkadaş desteği (21.00)’dir. Psikolojik iyi olma ölçeğine göre en yüksek ortanca değeri diğerleriyle olumlu ilişkiler alt ölçeğinde iken (5.43), en düşük ortanca değeri özerklik alt ölçeğinde (4.43) bulunmuştur. Üçüncü sınıf öğrencilerinin aile (KW=8.37, p=0.039), arkadaş (KW=13.29, p=0.004) ve özel insan (KW=20.14, p=0.000) desteği, birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise bireysel gelişim (KW=13.30, p=0.004) ve diğerleriyle olumlu ilişkiler (KW=7.87, p=0.049) ortancaları birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile psikolojik iyi olmaları arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Sonuç: Üst sınıflardaki öğrencilerin algıladıkları sosyal desteğin ve psikolojik iyi olmalarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça psikolojik iyilik durumlarının arttığı belirlenmiştir.

Aydın, Adeviye - Kahraman, Nilgün - Hiçdurmaz, Duygu, Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1, 2017, 40-47, pdf.