Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MAKALE

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
13-30
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanma çalışması- nın yapılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Anadolu ve Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin çeşitli fakültelerine devam eden ve psikolojik yardım alma amacı ile psikolojik danışma merkezine başvuran 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma uyarlama çalışması olduğundan, öncelikle ölçeğin dil geçerliği ile ilgili süreçler tamamlanmıştır. Dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin maddefaktör yapısının model uyumu doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Buna göre Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin beş faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan analizlerde, ölçeğin tamamına ilişkin iç tutarlık katsayısının .79 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması için yapılan işlemler sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir

Özer, Ömer - Altınok, Ahmet - Yöntem, Mustafa Kemal - Bayoğlu, Ferhat, Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, Ankara, 1, 2017, 13-30, pdf.