Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi

MAKALE

Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
181-189
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu araştırmanın amacı, ergen bağlanma biçimlerinin oluşumunda etkili olan zihinsel temsilleri incelemede projektif bir araç kullanımı ve niteliksel bir değerlendirme yaklaşımı ile yeni bir protokol geliştirmek ve psikometrik özelliklerine ilişkin ön incelemeler yapmaktır. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı başvuran 24’ü kız 9’u erkek 33 ergen oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında projektif ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği birleşimi ile uygulaması yapılan Ergen Bağlanma Protokolü (EBP) ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar Ergen Bağlanma Protokolü’nün ICC değerlerinin 0.78 ile 0.87 arasında değiştiğini ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Temel Birleşenler Analizi sonuçları ise dört ana boyutun (Benlik, Diğeri, Kaçınma ve Bağımlılık) toplam değişimin %63’ünü yordayan tek bir faktörün altında toplandığını göstermiştir. Ergen Bağlanma Protokolü ve İlişki Ölçeği Anketi aracılığıyla yapılan bağlanma sınıflamalarının %58 oranında benzerlik taşıdığı saptanmıştır. Nitel değerlendirmeler güvenli-güvensiz bağlanma biçimleri açısından ayrışan temalara işaret etmiştir. Sonuç: Ergenlerde bağlanma boyut ve biçimlerinin değerlendirmesinde projektif temelli geliştirilmiş olan ölçüm aracının öz bildirim ölçeğine göre psikometrik özellikleri ve zihinsel modelleri değerlendirmedeki güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır.

Tüzün, Zeynep - Soygüt, Gonca, Ergen Bağlanma Biçimlerinin Tematik Uyaranlara Verilen Öyküsel Tepkiler Aracılığıyla Değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, Ankara, 3, 2017, 181-189, pdf.