Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi

MAKALE

Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
39
Yıl
Sayfa Aralığı
51-69
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Kimlik Liderlik Modeli’ne göre, liderlik bir grup sürecidir, sosyal kimliklerle ilgilidir. Bir liderin desteklenmesi, liderin grup temsilcisi, kimlik ilerleticisi, kimlik girişimcisi ve kimlik etkinliği düzenleyicisi olarak algılanmasına bağlıdır. Modele ilişkin varsayımlar genellikle deneysel yöntemlerle araştırılmıştır. Ulus, dini gruplar gibi geniş ölçekli sosyal gruplar düzlemindeki araştırmalar ise içerik ve söylem analizlerine dayanan niteliksel araştırmalardır. Daha önceki otantik liderlik, karizmatik liderlik gibi kavramların dayandığı kuramsal temelden tamamen farklı bir temele dayanan bu modeldeki boyutları ölçme gereksiniminden hareketle, Steffens ve arkadaşları. 2014 yılında, 15 maddelik Kimlik Liderlik Ölçeği’ni geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı Kimlik Liderlik Ölçeği’ni Türkçeye uyarlayarak, hem akademik alanda hem de uygulama alanlarında kullanılabilecek yeni ve güncel bir liderlik ölçeğinin Türkçe alanyazına kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Ölçek maddeleri Türkçeye çevrilmiş ve 372 kişilik üniversite öğrenci örnekleminde psikometrik özellikleri incelenmiştir. Analizler, ölçeğin yapı ve içerik geçerliliğine (maddeler kuramsal temele ve özgün formuna uygun şekilde dört farklı faktöre yüklenmiştir); ayırt edici geçerliliğe (kimlik liderliği ile otantik liderlik farklı kavramlara denk düşmektedir ve analizler iki ölçeğe ait maddelerin ayrıştığını göstermiştir); yakınsak geçerliliğe (kimlik liderlik boyutları dönüştürücü/karizmatik liderlikle ilişkili bulunmuştur); ölçüt-bağıntılı geçerliliğe (Kimlik liderliğinin dört boyutu, grup-içi süreç çıktılarını anlamlı biçimde yordamaktadır) sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca alt ölçeklerin güvenilirlik katsayıları da oldukça iyidir. Sağlam psikometrik özelliklere sahip olduğu görülen Kimlik Liderlik Ölçeği’nin, ülkemizde hem küçük ölçekli sosyal gruplarda, hem de din/ulus gibi geniş ölçekli gruplarda işleyen liderlik süreçlerinin, sosyal kimlik yaklaşımı çerçevesinde niceliksel olarak araştırılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Akfırat, Serap, Kimlik Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Ögrenci Örnekleminde İncelenmesi, Türk Psikoloji Yazıları, 39, 2017, 51-69, pdf.