Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler

MAKALE

Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
39
Yıl
Sayfa Aralığı
1-13
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın temel amacı, mizah tarzları ile kişilik özellikleri, kişilerarası ilişki tarzları ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkileri belirlemektir. Ayrıca sözkonusu bu değişkenler üzerinde, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey (SED) gibi demografik değişkenlerin etkisini araştırmak da çalışmanın diğer bir amacıdır. Ankara’daki çeşitli devlet üniversitelerinde okumakta olan 18-26 yaş arası 427 üniversite öğrencisi örneklem grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Mizah Tarzları Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Kişilerarası İlişki Tarzı Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucunda değişkenler arasında beklenen yönde ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu; nevrotiklik ve özdenetim kişilik özellikleri, kendini yıkıcı, saldırgan, katılımcı mizah tarzları ve ketleyici kişilerarası ilişki tarzının psikolojik belirtileri yordadığı saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet ve SED değişkenlerinin diğer bazı bağımlı değişkenler üzerinde de temel etkileri olduğu bulunmuştur. Bu araştırma, özellikle kişilerarası iletişim problemleri ile başvuran ve psikolojik belirtilere de sahip olan bireylere sunulan hizmet sırasında, kişilik özelliklerinin yanı sıra kullandıkları mizah tarzlarına ilişkin farkındalık kazandırma ve yapıcı mizah becerilerini kullanabilmelerini sağlama şeklinde yapılacak olan müdahaleler için önemlidir.

Akdur, Serel - Batıgün, Ayşegül Durak, Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkiler, Türk Psikoloji Yazıları, 39, 2017, 1-13, pdf.