Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı

MAKALE

Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
108-114
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmamız, hemşirelik bölümü öğrencilerinin şiddete yönelik tutumlarını belirlemek ve şiddete yönelik tutumları ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Verilerin toplanmasında; öğrencilerin sosyo-demografik ve tanıtıcı özelliklerini belirlemeye yönelik soruları içeren veri toplama formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Toplam 358 katılımcının yaş ortalaması 20,92±1,45, %10,6'sı erkektir. Hemşirelik öğrencilerinin %19,3'ü hemşirelik eğitimleri sırasında şiddete maruz kaldıklarını ifade ederken, %49,2'si klinik hemşiresi tarafından şiddete maruz kaldığını bildirmiştir. Çalışmamızda birinci sınıf öğrencilerinin, erkeklerin, 20 yaş ve daha küçük olanların şiddet tutum ölçeği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmış olup, erkeklerin, anne ve babasının eğitim seviyesi düşük olanların çocukluk çağı travma ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların Şiddet Tutum Ölçeği ile Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır. Şiddetten uzak olumlu bir klinik eğitim ortamının hemşirelik öğrencilerinin özgüvenini arttırarak, şiddete karşı tutumlarını da olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Sinan, Özlem - Tosun, Betül - Ünal, Nursemin, Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Bakışı, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, Ankara, 2, 2017, 108-114, pdf.