Kendini Açma Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

MAKALE

Kendini Açma Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
6
Yıl
Sayfa Aralığı
586-593
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Kendini açma, kişilerarası iletişimin başlamasında, samimiyetin oluşmasında ve iletişim kuranların birbirlerine güvenmelerinde etkin rol oynar. Bu çalışmada, Kendini Açma Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Mayıs-Haziran 2016’da hemşirelik ve tıp bölümlerinde okuyan 274 üniversite öğrencisi alınmıştır. Veriler Sosyodemografik Bilgi Formu ve Kendini Açma Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği varimaks eksen döndürme yöntemi kullanılarak yapılan faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık, güvenilirlik katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonu ile değerlendirilmiş; zamana göre değişmezliği için test-tekrar test güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bulgular: Faktör analizi sonucunda toplam varyansın %64.45’ini karşılayan ve özdeğeri 1’den yüksek olan beş faktör bulunmuştur. Maddelerin faktör yükleri 0.53-0.86 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı 0.70, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.89’dur. Sonuç: Kendini Açma Ölçeğinin Türkçe formu üniversite öğrencilerinde kendini açma düzeyini değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Öksüz, Emine - Mersin, Sevinç - Türker, Türker, Kendini Açma Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 2017, 586-593, pdf.