Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Cinsiyet Farklılıklarının Dürtüsellik Üzerine Etkisi

MAKALE

Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Cinsiyet Farklılıklarının Dürtüsellik Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
379-386
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Dürtüsellik özellikle dikkat-eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) ana belirti kümelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada DEHB tanısı konan ergenlerde cinsiyet farklılıklarının dürtüsellik üzerine etkilerinin araştırılması planlanmıştır. Yöntem: 01.01.2016-01.05.2016 tarihleri arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde DEHB tanısı konan 156 ergen (91 erkek, 65 kadın) bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan ergenler Barratt Dürtüsellik Ölçeğini (BIS-11), anne-babalar SNAP DEHB Ölçeğini doldurmuşlardır. Bulgular: Katılımcıların %41.7’sı (s=65) kadın, %58.3’ü (s=91) erkektir. Kızların yaş ortalaması 14.3±1.7 yıl, erkeklerin yaş ortalaması 14.4±1.7 yıldır. BIS- 11 toplam dürtüsellik ortalama puanı, motor alt test dürtüsellik ortalama puanı ve dikkate bağlı dürtüsellik alt test ortalama puanı kadınlarda erkeklere göre anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizinde bağımsız değişken olarak cinsiyet, toplam dürtüsellik, motor dürtüsellik, dikkate bağlı dürtüsellik puanı ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada DEHB’li kız ergenlerin BIS-11 ile ölçülen toplam dürtüsellik, motor dürtüsellik ve dikkate bağlı dürtüsellik puanları DEHB’li erkek ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Önceki çalışmalarda cinsiyet ve dürtüsellik ilişkisi ile ilgili tutarlı sonuçlar bulunmamıştır. Bu çalışma klinik örneklemde kadın cinsiyetinde daha fazla dürtüsellik olduğunu gösteren çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir.

Gökçe, Sebla - Yusufoğlu, Canan - Akın, Elif - Ayaz, Muhammed, Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Cinsiyet Farklılıklarının Dürtüsellik Üzerine Etkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 2017, 379-386, pdf.