Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ergenlik Dönemi Depresif Bozuklukla İlişkisi

MAKALE

Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ergenlik Dönemi Depresif Bozuklukla İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
283-291
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğe başvuran ergenlerin erken dönem uyumsuz şemalarının depresif bozuklukla ilişkisini araştırmak ve depresif bozukluk tanısı konan ergenlerin erken dönem uyumsuz şemalarını, depresif bozukluk dışında psikiyatrik tanı konan ergenlerin erken dönem uyumsuz şemaları ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arası Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikli-niği’ne başvuran, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Dö rdü ncü Baskı (DSM-IV) tanı ö lçü tlerine göre depresif bozukluk tanısı konan 80 ergen ve depresif bozukluk dışı psikiyatrik bozukluk tanıları konan 138 ergen çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik form uzmanlar tarafından, çocuk ve ergenler için Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT) ergenler tarafından doldurulmuştur. Sonuçlar: Çalışmaya alınan 11-18 yaşları arasındaki 218 ergenin (145 kız, 73 erkek) yaş ortalaması 14.8’dir. Depresif bozukluk tanısı konmayan klinik gruba dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, davranım bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu tanıları konmuştur. Kusurluluk/utanma, kuşkuculuk ve kötüye kullanılma, duygusal yoksunluk, terk edilme ve tutarsızlık, başarısızlık, kendini onaylamama, karamsarlık şema puanları depresif bozukluk tanılı ergenlerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Regresyon analizi ile kusurluluk/utanma, kuşkuculuk/kötüye kullanılma, terk edilme ve tutarsızlık, kendini onaylamama şemaları depresif bozukluk ile ilişkili bulunmuştur. Tartışma: Ergenlik döneminde sıklıkla atlanmakta olan ve tedavi edilmediğinde intihar, madde kullanımı, obezite gibi sağlık sorunlarına yol açan depresif bozukluk, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda ve bu çalışmada depresif bozukluk ile ilişkilendirilen şemalar daha çok kopukluk ve reddedilmişlik alanı içinde bulunan, birincil bakım verenleri ile güvenli bağlanma gereksinmesinin giderilmemesi sonucu gelişen şemalardır. Ergenlik dönemi depresif bozukluk tedavisinde depresyon ile ilişkilendirilen uyumsuz şemaların belirlenmesi ve tedavide bu şemalar üzerine odaklanılması önemlidir.

Gökçe, Sebla - Sönmez, Arzu Önal - Yusufoğlu, Canan - Yulaf, Yasemin - Adak, İbrahim, Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Ergenlik Dönemi Depresif Bozuklukla İlişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 2017, 283-291, pdf.