Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Duygu Tanıma

MAKALE

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Duygu Tanıma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
250-256
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar sosyal davranışlarda yetersizlik göstermektedir. Zihin kuramı ve duygu tanıma sosyal bilişin temel öğeleridir. Bu çalışmanın amacı DEHB’li çocuklarda zihin kuramı ve duygu tanıma becerilerini incelemektir. Yöntem: DEHB’li 69 hasta ile birlikte kontrol grubu olarak 69 sağlıklı gelişen olgu çalışmaya alındı. İki gruba da Zihin Kuramı Yönergeleri, Kavrama Testi ve Beklenmedik Sonuçlar Testi uygulandı. Bulgular: Birinci sıra, ikinci sıra ve toplam Zihin Kuramı Yönerge puanları DEHB olan grupta kontrollere göre anlamlı derecede düşük olarak saptandı. Bunun yanında çalışma grubu olguları Beklenmedik Sonuçlar Testi ve Kavrama Testinde daha düşük başarı gösterdi. Zihin Kuramı ve Beklenmedik Sonuçlar Testi, Zihin Kuramı ve Kavrama Testi, Kavrama Testi ve Beklenmedik Sonuçlar Testi puanları arasında pozitif bağıntı saptandı. Sonuç: Bulgularımız DEHB’li çocukların zihin kuramı ve duygu tanıma becerilerinde sorunlar yaşadığını göstermektedir. DEHB’li çocuklarda zihin kuramı ve duygu tanıma sorunlarının açıklığa kavuşturulması uygun girişim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bolat, Nurullah - Eyüboğlu, Damla - Eyüboğlu, Murat - Sargın, Enis - Eliaçık, Kayı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Zihin Kuramı ve Duygu Tanıma, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 2017, 250-256, pdf.