Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi

MAKALE

Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
34
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
147-154
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Kişilik gelişimi insan hayatı boyunca süren; çevresel, sosyal ve kültürel birçok faktörden etkilenen bir süreçtir. Bu çalışmada ‘Lise geçlerinin kişilik gelişimlerine okul açık mekânlarının etkisi’ nin belirlenmesi ile ilgili ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar İlçesi’ nde bulunan 6 lisedeki (ön çalışma için 300, Likert Ölçeği’nin uygulandığı 400 öğrenci olmak üzere) 700 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 21.0 Programı ile yapılmış ve %95 güven ile çalışılmıştır. Çalışmada ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerinin belirlenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi ve Cronbach’s testi yapılmıştır. Çalışmada, Okul bahçesinin yeterliliğine yönelik tutum, okul bahçesinde yapılan aktivitelere yönelik tutum ve okul bahçesinde olması/yapılması istenenlere yönelik tutum puanları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testi ile analiz edilirken tutum puanlarının kişisel değişkenlere göre farklılık gösterme durumu t testi ve tek yönlü varyans testi ile analiz edilmiştir. ANOVA sonucu farklılık çıkması durumunda ikili karşılaştırmalar Tukey Testi ile yapılmıştır. Ölçek; faktör yükleri 0,313 ile 0,736 arasında olan 12 madde, faktör yükleri 0,690 ile 0,803 arasında olan 5 madde faktör yükleri 0,690 ile 0,729 arasında olan 5 madde olmak üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır.

Kızılaslan, Sinem - Özbilen, Ali, Lise Gençlerinin Kişilik Gelişimlerine Okul Açık Mekânlarının Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi, TURAN: Stratejik Arastırmalar Merkezi, İstanbul, 34, 2017, 147-154, pdf.