Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Gençler Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Gençler Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-10
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ergenlik dönemi; hızlı, sürekli bir gelişim ve değişim dönemini ifade etmektedir. Gençler, bu dönemde sorumluluğu altında bulunduğu yetişkinler tarafından ne tam yetişkin ne de tam çocuk gibi algılanmaktadır. Gençler, bir yandan hızlı bir değişim yaşarken bir yandan da bu değişime uyum sağlama çabası içindedirler. Gençlerin bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlaması, kişilik gelişimleri için son derece önemlidir. Bedenindeki fiziksel ve cinsel değişiklikler karşısında nasıl davranacağını önceden öğrenmiş bir genç, bu değişikliklere daha kolay uyum sağlayabilmekte, dönemle ilgili sorunları daha kolay çözebilmekte ve cinsel kimliğini daha kolay kazanabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; gençlere verilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi’nin etkisini değerlendirmektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 21’i deney, 21’i de kontrol grubu olmak üzere 42 genç katılmış olup, ön test ve sontest uygulamalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kontrol Listesi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Deney grubuna haftada bir kez “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi” uygulanmış olup, eğitim toplam 10 hafta devam etmiştir. Deney grubu ön test ve sontest puanlarının karşılaştırılması için “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun son test puanlarının karşılaştırılması için de “Mann Whitney U Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi’ne katılan gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi düzeylerinde anlamlı düzeyde artış kaydedilmiştir.

Üstündağ, Alev, Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Gençler Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi, Başkent University Journal Of Education, Ankara, 1, 2017, 1-10, pdf.