Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
466086
Sayfa Sayısı
109
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde benlik saygısı ve beden algısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca, cinsiyet, yaş, sınıf, ilişki durumu, ailenin gelir durumu, anne-babanın eğitim düzeyi, aile tipi ve kardeş sayısı demografik özelliklerin de benlik saygısı ve beden algısıyla ilişkili olabileceği düşünüldüğü için bu değişkenlerde araştırılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılan 150'si kadın (%48. 5) 159'u erkek (%51. 5) olmak üzere toplam 309 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 16.52'dir. Araştırmada veri toplama amacıyla Demografik Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alpha kullanılmıştır. Ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Ayrıca, araştırmadan elde edilen veriler Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman'ın Korelasyon Analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, benlik saygısı ölçeğinden alınan puanlar arttıkça beden algısı ölçeğinden alınan puanlarında arttığı görülmektedir. Bireylerin yaşları arttıkça bireylerin benlik saygısı ölçeğinden aldıkları puanlarda düşmekte olduğu görülmüştür. Kadınların beden algısı ölçeğinden aldıkları puanlar erkeklerin beden algısı ölçeğinden aldıkları puanlara oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ailesinin geliri daha düşük olan öğrencilerin beden algısı puanları ailesinin geliri daha yüksek olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.

Gökçe, Gizem, Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.