Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Destek ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Destek ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461559
Sayfa Sayısı
69
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde internet bağımlılığının cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu, akademik başarı düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve internet bağımlılık düzeyine göre algılanan sosyal desteğin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisede öğrenim görmekte olan 358 (175 kız, 183 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini ölçmek üzere Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından Türkçe'ye uyarlaması yapılan "İnternet Bağımlılığı Ölçeği" (İBÖ), sosyal destek algılarını değerlendirmek üzere Yıldırım (1997) tarafından geliştirilmiş olan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ)'nin Yıldırım (2004) tarafından revize edilmiş hali (ASDÖ-R) kullanılmıştır. Araştırma verileri Ki kare ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı puanlarının aile gelir düzeyi değişkenine göre ve ASDÖ-R'nin "Aile Desteği" ve "Öğretmen Desteği" alt ölçek puan ortalamalarının internet bağımlılık düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.

Fariz, Sinem, Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Destek ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.