Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Anne ve Babadan Algılanan Kabul-Red Duyguları İle Kardeş İlişkileri Kalitesi Bakımından İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Anne ve Babadan Algılanan Kabul-Red Duyguları İle Kardeş İlişkileri Kalitesi Bakımından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
399933
Sayfa Sayısı
154
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, cinsiyet, yaş, sınıf, okul türü, alan türü, doğum sırası ve kardeş sayısı demografik özelliklerinin kontrol edilmesiyle birlikte anne ve babadan algılanan kabul red duyguları ile kardeş ilişkisi kalitesinin yalnızlık düzeyini açıklamaktaki rolünü incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için kümeden seçkisiz örnekleme (cluster random sampling) yöntemi kullanılmıştır ve çalışmada toplam 1451 katılımcı (672 erkek, 779 kız) yer almıştır. Katılımcılar Ankara'daki ağırlıklı olarak Anadolu ve Meslek Lisesi türündeki liselerdeki 14-19 yaş aralığındaki öğrencileri kapsamaktadır. Katılımcılar demografik bilgi formu ile UCLA Yalnızlık Ölçeği (Demir, 1989), Anneden Algılanan Kabul-Red Ölçeği-Çocuk Kısa Formu ile Babadan Algılanan Kabul Red Ölçeği-Çocuk Kısa Formu (Yılmaz & Erkman, 2008) ve Kardeş İlişkisi Kalitesi Envanterini (Apalaçi, 1995) doldurmuşlardır. Veriye çoklu hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Demografik değişkenlerinden oluşan 1. model, yalnızlıktaki varyansın yalnızca % 1,7'sini açıklamış ancak bu da istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (R2 = .017, Finc (14, 1436) = .96, p >.05). İkinci modelde anne ve baba kabul puanı eklendikten sonra, R2 değişimi istatiksel olarak anlamlı sonuç vermiş ve % 16,4 olmuştur (R2 = .181, Finc (16, 1434) = 19.17, p < .001). Üçüncü modelde kardeş değişkenleri modele eklenmiş ve açıklanan toplam varyans % 19,6 olmuştur (R2 = .196, Finc (20, 1430) = 16.396, p< .05). Değişkenlerin tek tek ne kadar varyans açıkladığı hesaplandığında, anneden algılanan sıcaklık % 5,4, babadan algılanan sıcaklık % 2,4, kardeş sıcaklığı % 1, kardeş çatışması % 0,4 ve kardeş rekabeti % 0,3 varyansı anlamlı olarak açıklamıştır. Araştırma sonuçlarının psikolojik danışmanlar ve aile katılımını arttırmak için geliştirdikleri programları ve gelecekteki bilimsel çalışmalar üzerinde önemli etkileri olacağı düşünülmektedir.

Yalçınkaya, Ayşe Ulu, Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Anne ve Babadan Algılanan Kabul-Red Duyguları İle Kardeş İlişkileri Kalitesi Bakımından İncelenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2015, Yüksek Lisans, pdf.