İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri

MAKALE

İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-8
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışmanın amacı, çocukluk döneminde cinsel tacize ve aile içi şiddete uğradığını belirten ergenlerin demografik özelliklerini belirlemektir; ayrıca bu sayede istismarı önlemek için alınması gereken tedbirleri saptamaktır. Bu araştırma çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine Nisan 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran, yaşları 14-18 arasında değişen sağlıklı ergenlerde yapılan kesitsel bir çalışmadır. Araştırmada, öğrenciler ve ailelerinin sosyodemografik nitelikleri hakkında veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanıldı. Ayrıca kendilerini ve ailelerini tanımlayan ev içi durumlarını sorgulayan sorular yöneltildi. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 16.0 programı kullanılarak yapıldı; p<0.05 anlamlı kabul edildi.Çalışma grubunun yaş ortancası 16 yıl (n=1007, %62.3 kız) bulundu. Otuz beş olgu (%3.5) cinsel tacize, 251 olgu (%25) aile içi şiddete uğradığını belirtti. Cinsel tacize uğradığını belirten ergenlerin anne [37 yıl (36-47)] ve baba yaş ortancası [44 yıl (39-48)], uğramayanların anne [44 yıl (32-58)] ve baba yaş ortancasına [48 yıl (35-65 )] göre istatistiksel olarak farklı saptandı (sırası ile p=0.012; 0.001). Aile içi şiddete uğradığını belirten ergenlerin anne [42 yıl (34-51)] ve baba yaş ortancası [45 yıl (37-58)], uğramadığını belirtenlerin anne [44 yıl (32-58)] ve baba yaş ortancasına [49 yıl (35-63)] göre istatistiksel olarak farklı saptandı (her ikisi de p=0.001). Geniş aileye sahip olan ergenlerin cinsel tacize ve aile içi şiddete daha sık uğradıkları (her ikisi de p=0.001), annesi ev hanımı olanların aile içi şiddete daha sık maruz kaldıkları saptandı (p=0.001). Erken yaşta anne-baba olan ebeveyne, geniş aileye ve çalışmayan anneye sahip olanların, aile içinde içki/uyuşturucu kullanan, ailede bedensel engelli ve cezaevine giren kişi olan çocukların daha sık istismara uğradıkları saptandı. Bu nedenle özellikle bu tanımlanan özelliklere sahip ailelerin sosyal hizmet yetkilileri tarafından yakından izlenmesi, sosyal destek sisteminin sağlanması ve aile eğitimlerinin daha yoğun bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Özcan, Çağatay - Saç, Rukiye Ünsal - Taşar, Medine Ayşin, İstismara Uğradığını Belirten Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Ankara, 2017, 1-8, pdf.