Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı ve Demografik Özellikler

MAKALE

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı ve Demografik Özellikler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
41-46
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmada İstanbul merkezinde hizmet veren çocuk psikiyatrisi polikliniğine müracaat eden hastaların yaş ve cinsiyete göre tanı dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine Temmuz 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran, 5-18 yaş arası 987 çocuk ve ergen olgunun tanıları ve eştanıları, Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi -Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli- Türkçe Uyarlaması (ÇDŞG-ŞY-T) kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu yarı-yapılandırılmış görüşmenin dışında kalan tanılar DSM-5 tanı ölçütlerine göre yapılan klinik değerlendirme ile saptanmış olup bu tanıların yaş ve cinsiyet ile ilişkisi bu kesitsel çalışmada değerlendirilmiştir. Bulgular: Çoğunluğu erkek (n=630; %63.8) olan ve yaş ortalaması 9.7±3.27 olarak saptanan olguların %84.8’ine (n=837) en az bir tane DSM-5 ile uyumlu tanı konmuş olup, %15.2’si tanı almamıştır. En sık görülen psikiyatrik tanılar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) (n=319; %32.3), özgül fobi (n=252; %25.5), Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu (KOKGB) (n=128; %13) ve uyum bozukluğu (n=82; %8.3) olarak saptanmıştır. Erkeklerde en sık rastlanan tanılar sırasıyla DEHB (n=257; %40.8), özgül fobi (n=143; %22.7) ve KOKGB (n=106; %16.8) iken, kızlarda en sık rastlanan tanılar sırası ile özgül fobi (n=109; %30.5), DEHB (n=62; %17.4) ve uyum bozukluğu (n=43; %12) olmuştur. 5-12 yaş aralığında en sık rastlanan tanılar sırasıyla DEHB (n=273; %35.7), özgül fobi (n=194; %25.4) ve KOKGB (n=104; %13.6) iken, 13-18 yaş aralığında özgül fobi (n=58; %26), DEHB (n=46; %20.6) ve depresyon (n=37; %16.6) en sık konulan tanılar olmuştur. Sonuç: Sık saptanan klinik tanıların ortaya çıkarılması, eş tanı oranlarının belirlenmesi ve bunların yaş ve cinsiyete göre dağılımının bilinmesi çocuk ve ergen psikiyatrisi poliklinik hizmetlerinin planlanması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Görmez, Vahdet - Örengül, Abdurrahman Cahid - Baljinnyam, Selenge - Aliyeva, Nigar, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı ve Demografik Özellikler, Journal of Mood Disorders, 1, 2017, 41-46, pdf.