DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği

MAKALE

DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
32-38
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu’nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan 30 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 40 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Yaş 11-17’nin yanı sıra Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.918 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0.595 ile 0.837 arasında saptanmıştır. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0.651 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %67.7’sini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir. Sonuç: DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Sapmaz, Şermin Yalın - Erkuran, Handan Özek - Ergin, Dilek - Celasin, Nesrin Şen - Karaarslan, Duygu - Öztürk, Masum - Köroğlu, Ertuğrul - Aydemir, Ömer, DSM-5 Akut Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği - Çocuk Formu Yaş 11-17’nin Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği, Düşünen Adam Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 32-38, pdf.