İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi

MAKALE

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
21
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
125-136
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıfa devam eden öğrencilerinin kariyer gelişimleri ve cinsiyetlerinin meslek kararı verme öz yetkinlik algılarını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu üç ilköğretim okulunun 8. sınıfındaki random yoluyla seçilen (%47,8’i erkek; %52,2’si kız ) 756 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin kariyer gelişim düzeyleri, 8 boyutlu (merak/araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık) Çocuklar İçin Kariyer Gelişim Ölçeği ile ölçülmüştür. Meslek kararı verme öz yetkinlik algıları ise (bireysel ve mesleki özellikleri doğru olarak değerlendirme, mesleki bilgi toplama, gerçekçi plan yapma) alt boyutlarından oluşan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği ile ölçülmüştür. Veriler çözümlenirken, çoklu doğrusal regrasyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kariyer gelişimi ve cinsiyetin birlikte meslek kararı verme öz yetkinlik algısının üç alt boyutunu da anlamlı olarak yordadıklarını göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Bozgeyikli, Hasan - Bacanlı, Feride - Doğan, Hüseyin, İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, 21, 2009, 125-136, pdf.