Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

MAKALE

Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
36-45
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ergenlerde sigara ve alkol kullanımı son yıllarda sıklıkla ele alınan önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencileri arasında sigara ve alkol kullanma sıklığını ve bu maddeleri kullanmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Kesitsel tipteki bu çalışma 2015– 2016 öğretim yılında üç lisede öğrenim gören 1997 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Küme örnekleme yöntemi ile tasarlanan çalışmada gönüllü olan öğrencilerin tamamı çalışma kapsamına alındı. Verilere ortalama, standart sapma, sayı ve frekanslar, ki-kare, çoklu lojistik regresyon analizleri uygulandı. Yaşam boyu en az bir kez sigara kullanan öğrencilerin oranı %35, hemen her gün sigara kullananların oranı % 20,1 olarak bulunmuştur. Alkol kullanımı için ise bu oranlar sırasıyla % 18,7 ve % 1,8’dir. Endüstri meslek lisesinde okuyan öğrencilerde, erkek öğrencilerde, 12. sınıftaki öğrencilerde, akademik başarısını düşük algılayanlarda, disiplin cezası alan, devamsızlık yapan, polisle başı derde giren, arkadaşı sigara, alkol ya da başka bir madde kullanan, ya da psikolojik tedavi almış olan öğrencilerde sigara ve alkol kullanma oranlarının istatistiksel olarak anlamı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p< 0,001). Öğrencilerde sigara ve alkol kullanma sıklığı Türkiye ve diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda lise öncesi öğrencilerin bireysel, ailesel ve okul özellikleri dikkate alınarak okullarda koruyucu/önleyici müdahaleler planlanmasını önermekteyiz.

Akkuş, Dilek - Karaca, Aysel - Şener, Dilek Konuk - Ankaralı, Handan, Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı ve Etkileyen Faktörler, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 36-45, pdf.