Üniversiteye Uyumun Psikolojik Dayanıklılık ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Üniversitesinde Bir Çalışma

MAKALE

Üniversiteye Uyumun Psikolojik Dayanıklılık ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Üniversitesinde Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
375-396
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversiteye genel, sosyal ve akademik uyumlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerine, cinsiyete, sınıf düzeyine, üniversiteye girmeden önceki yaşanılan yere ve yaşanılan ortama göre fark gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmaya Gazi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinden 677(392 kız, 279 erkek, 6 cinsiyet belirtmeyen) öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, orta düzeyde psikolojik dayanıklılığa sahip olan öğrencilerin genel uyum puanlarının düşük düzeyde psikolojik dayanıklılığa sahip olanlarınkinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Orta ve yüksek düzeyde psikolojik dayanıklılığa sahip olan öğrencilerin akademik uyum puanlarının düşük düzeyde psikolojik dayanıklılığa sahip olanlarınkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Erkek öğrencilerin üniversiteye uyumlarının kız öğrencilerinkinden anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Sürücü, Mustafa - Bacanlı, Feride, Üniversiteye Uyumun Psikolojik Dayanıklılık ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Üniversitesinde Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 2, 2010, 375-396, pdf.