Üniversite Öğrencilerinde Özdeğer Duygusu ve Öz Kavramının Değerlendirilmesi

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinde Özdeğer Duygusu ve Öz Kavramının Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
218-226
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Birbirine çok yakın ruhsal yaşantıları ölçen Offer Öz imgesi Ölçeği (OÖiÖ) ve Rosenberg Özdeğer Duygusu Ölçeği (RÖDÖ) bugüne dek aynı çalışmada bir arada kullanılmamıştır. Bu yüzden bu ölçeklerle yapılan değerlendirmeler arasında uyuşma olup olmadığı bilinememektedir. Bu çalışmada iki ölçeğin sağlıklı üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklemde skor özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine araştırma konusu ölçekler uygulanmış, testleri yeterli biçimde dolduran 156 öğrenci (47 kız, 109 erkek) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Deneklerin yaş ortalaması 20.1 (ss; 1.85) olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Deneklerin OÖİÖ skorlarına göre dağılımı incelendiğinde, yaklaşık %17'sinin kesme noktasının üzerinde skorlar aldığı gözlenmiş ve öz kavramlarının olumsuz olduğu düşünülmüştür. RÖDÖ skorlarına göre yapılan ilk değerlendirmedeyse deneklerin %6'sınm özdeğer duygusunda düşüklüğü gösteren skorlar aldıkları belirlenmiştir. Ancak kesme noktalarının değiştirilmesi durumunda bu oran yükselmektedir. OÖİÖ ve RÖDÖ alt ölçek skorları üzerinde sosyodemografik değişkenler genel olarak belirgin bir etki göstermemişlerdir. Tartışma: İncelenen iki ölçek kendilerini olumsuz değerlendiren öğrenciler için çok farklı oranlar vermektedir. Bunun başlıca nedeni RÖDÖ skorları yorumlanırken özdeğer duygusu düşük öğrencileri belirlemeye yönelik kesme noktasının çok yüksek tutulmasıdır, iki ölçeğin kesme noktalarının aynı yöntemle belirlenmesi, ölçek skorlarına göre yapılan değerlendirmelerin uyuşma içinde olmasını getirmektedir

Dereboy, İ. Ferhan - Coşkun, Ayşen - Dereboy, Çiğdem - Turhan, E., Üniversite Öğrencilerinde Özdeğer Duygusu ve Öz Kavramının Değerlendirilmesi, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, Ankara, 3, 1994, 218-226, .