Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Batman İli Örneği)

TEZ

Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Batman İli Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
240144
Sayfa Sayısı
129
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Okullar, insanları hayata hazırlar ve toplumun yetişmiş insan ihtiyacını karşılar. Okullarda verilen eğitim-öğretim süreci bireyi ve toplumu yakından ilgilendirir. Okullarda verilen eğitim-öğretim sürecinin başarılı geçmesi ile insanlar hayatta başarılı olur. Toplumun nitelikli eleman ihtiyacı karşılanır. Okullarda verilen bu eğitim-öğretim sürecinin etkililiği okulun kültürü ile yakından ilgilidir. Güçlü kültüre sahip okullarda, öğretmenler ve öğrenciler arasında sıkı bir diyalogun olduğu görülür. Öğrenciler, öğretmenlerini, arkadaşlarını, okulu ve dersleri severler. Bu sevgi ortamı başarıyı getirir. Öğrenciler günün aktif bölümünün üçte birini okulda geçirir. Eğer öğrenci okulu sevmiyorsa, derslerinde başarısız olacağı gibi günün büyük bir kısmını mutsuz geçirir. Bu durum öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Önceleri öğrenci başarısının, yalnızca öğrencinin sosyo-ekonomik düzeyi ve zekâ düzeyi ile ilişkili olduğu düşünülüyordu. Zamanımızda anlaşılmıştır ki öğrenci başarısı üzerinde en büyük etkenlerden biri de okul kültürüdür. Güçlü kültüre sahip okullarda, fakir olmasına rağmen başarılı öğrencilerin yetiştiği gözlemlenmektedir. Bu durum bizlere, okulun öğrenci üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak okul kültürlerini tespit etmek ve okul kültürünün öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Batman ilindeki bütün ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Batman il merkezindeki 15 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ?Okul Kültürü Ölçeği? uygulanmış ve yapılan analizlerde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırma sonuçlarına göre okul kültürünün iletişim faktörü ile öğrenci başarısı arasında olumsuz yönde bir ilişkinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre okullarda iletişim arttıkça okul başarısı düşmektedir. Bunun sebebi, iletişimin artması ile öğretmenlerin birbirine bağlılığının artması ve bu durumun öğretmenlerin mesleklerini özveri ile yapmalarını engellemesi olabilir. Karara katılım ve mesleksel destek faktörleri ile öğrenci başarısı arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmaktadır. Yani öğretmenlerin okul içerisinde alınan kararlara katılmaları onların mesleklerinde daha verimli olmalarını sağlamaktadır ve öğretmenler birbirinden gördüğü desteği samimi bulmaktadır. Yönetsel destek faktörü ile öğrenci başarısı arasında olumsuz yönde bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmenlerin yönetsel destekten hoşlanmamasının sebebi, yöneticilerin destek amacı ile yaptığı eylemlerin öğretmenler tarafından tehdit olarak algılanması olabilir.

Kaya, Hüseyin, Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Batman İli Örneği) , Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.