Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

MAKALE

Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
40
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
198-211
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin sınıf düzeyine, cinsiyete, algılanan akademik başarı düzeyine ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye, karar verme ve karar vermeme durumlarına, karara güven derecesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma grubu, 9. sınıftan 508, 10. sınıftan 426, 11. sınıftan 349 ve 12. sınıftan 477 olmak üzere toplam 1760 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak için lise öğrencileri için Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin revize edilmiş formu (KKVGÖ-LFR, Bacanlı, Doğan ve Hamamcı, 2012) ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için t testi ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçları kızların KKVGÖ-LFR’nin tümünün ve Hazırlık Eksikliği (HE), Bilgi Eksikliği (BE), ve Tutarsız Bilgi (TB) alt ölçeklerinin ölçtüğü kariyer karar verme güçlüklerinin erkeklerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir. Kız lise öğrencilerinin sınıf düzeyi yükseldikçe kariyer karar verme güçlük düzeylerinin erkek öğrencilere göre anlamlı şekilde azaldığı bulunmuştur. Ayrıca, sonuçlar sosyo ekonomik düzey ve kararın önem derecesi yükseldikçe öğrencilerin kariyer karar verme güçlük düzeylerinin düştüğünü göstermiştir. Bunların yanı sıra sonuçlar kariyer kararını vermiş öğrencilerin kariyer karar verme güçlüklerinin kararını vermemiş öğrencilerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Bacanlı, Feride - Eşici, Hasan - Özünlü, M. Berkay, Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Ankara, 40, 2013, 198-211, pdf.