(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması

MAKALE

(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
125-132
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmada Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada 8-15 yaş arası travmatik yaralanma yaşayan 50 çocuk ve gence "Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE), Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG- ŞY) Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eki, Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ)" uygulanmıştır. Sonuçlar: Çocuk ve Ergenler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE)'ye göre 34 olgu (%68) şimdiki TSSB tanısı alırken, 9 olgu (%18) geçirilmiş TSSB tanısı almıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı .83 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonları .59 ile .92 arasında değişmiştir. Görüşmeciler arası güvenirlik kappa değerleri ise .63 olarak hesaplanmıştır. İki görüşmeci arasındaki uyum'orta derecede bulunmuştur. TSSB-ÖÇEnin Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG- ŞY) Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eki ile korelasyonu .78 ve Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ) ile korelasyonu. 72'dir. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları TSSB-ÖÇE'nin çocuk ve gençlerde TSSB'yi değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir görüşme ölçeği olduğunu düşündürmüştür. Çalışmanın daha geniş ve farklı travmatik deneyimleri olan gruplarla desteklenmesi uygun olacaktır.

Karakaya, Işık - Memik, Nursu Çakın - Ağaoğlu, Belma - Aker, Ahmet Tamer - Şişmanlar, Şahika Gülen - Öc, Özlem Yıldız - Coşkun, Ayşen, (2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 3, 2007, 125-132, pdf.