(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13- 18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

MAKALE

(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13- 18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1-12
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) araştırmalarda yaygın olarak kullanılan, 2-18 yaşları arasındaki çocukların fiziksel ve psikososyal yaşantılarını hastalıktan bağımsız olarak değerlendiren genel bir yaşam kalitesi ölçeğidir. Bu çalışmada ülkemizde ÇİYKÖ’nün 13-18 yaş ergen formunun Türkçe geçerlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamız 13-18 yaşlarındaki toplam 230 ergen ve 230 ebeveyn ile yapılmıştır. Sağlıklı, ivegen hastalığı ve süregen hastalığı olan ergenlerden oluşan üç farklı grup oluşturulmuş, ÇİYKÖ’nün güvenirliği iç tutarlık ve madde-iç tutarlığı ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin geçerliği bilinen grup yöntemiyle sağlıklı, ivegen hastalık ve süregen hastalık gruplarında ÇİYKÖ puan ortalamaları karşılaştırılarak, hastalanma ve hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ puanlarının ilişkileri incelenerek ve ergen-ebeveyn formları ÇİYKÖ puanları arasındaki korelasyona bakılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda ölçeğin iç tutarlığı (Cronbach alfa katsayısı) ergen formunda 0.82, ebeveyn formunda 0.87 olarak saptanmıştır. Ebeveyn ve ergen formunda kronik hastalık grubunun ölçek puan ortalamaları genel olarak sağlıklı ve akut hastalık gruplarından daha düşük bulunmuştur. Hastalanma ile hastalık yükü belirteçleriyle ÇİYKÖ puanlarının ilişkisi değerlendirildiğinde hem ergen, hem de ebeveyn formlarında genel olarak ölçek puanları ile birçok hastalanma ve hastalık yükü belirteci arasında düşük-orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı, ters orantılı korelasyon saptanmıştır. Ergen ve ebeveyn formları arasındaki korelasyonlar değerlendirildiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı ve doğru orantılı korelasyonlar elde edilmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonucunda ÇİYKÖ’nün 13-18 yaşlarındaki Türk ergenlerin yaşam kalitelerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.

Memik, Nursu Çakın - Ağaoğlu, Belma - Coşkun, Ayşen - Üneri, Özden Şükran - Karakaya, Işık, (2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13- 18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 2007, 1-12, pdf.