Ergenlerde Yüksek Akademik Başarı için Optimal Ekran ve Çalışma Süreleri

MAKALE

Ergenlerde Yüksek Akademik Başarı için Optimal Ekran ve Çalışma Süreleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
129-136
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Öğrencilerin ders çalışma süreleri ve maruz kaldıkları ekran süreleri ile ders-sınav başarıları arasındaki ilişki araştırılarak, maksimum başarı için gerekli olan ders çalışma ve ekran süresi değerleri bulunmaya çalışıldı. Gereç ve Yöntemler: M13 farklı şehirde yaşları 11 ile 13 arasında değişen 2104 öğrenciye anket yolu ile televizyon, cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu önünde ne kadar vakit geçirdikleri, ayda kaç kez sinemaya gittikleri ve evde ders çalışmak için ayırdıkları süre soruldu. Elde edilen veriler, öğrencilerin ders notu ortalaması ve Seviye Belirleme Sınavı (SBS) puanları ile karşılaştırıldı. İkili korelasyonlarda anlamlı çıkan değişkenler çoklu regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Hem çocuğun hem de ebeveynlerin televizyon seyretme süresi uzadıkça öğrencinin ders başarısının düştüğü bulundu. Bilgisayar kullanımı 1 saati geçmediğinde ve ayda dördü geçmeyecek şekilde en azından bir kez sinemaya gidildiğinde ders başarısının belirgin oranda arttığı saptandı. En yüksek SBS puanı ortalaması günde 2-4 saat çalışan öğrencilere aitti. Şehirlere göre hem televizyon seyretme süreleri hem de Seviye Belirleme Sınavı puanları anlamlı olarak birbirinden farklı bulundu. Erkeklerin daha çok bilgisayar karşısında vakit geçirdikleri görüldü. Sonuç: Ergenler, ekran başında geçirecekleri sürenin beden sağlığı ve okul performansı üzerine olumsuz etkileri olabileceği ve bu ekranları sınırlı sürelerde ve bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Ebeveynlere televizyon seyretme alışkanlığı konusunda örnek davranış gösterme sorumluluğu taşıdıkları hatırlatılmalı, çocuklarını günde 2-4 saat çalışmaya ve ayda dört defayı geçmeyecek şekilde en azından bir kez sinemaya gitmeye teşvik etmeleri önerilmelidir.

Kanburoğlu, Mehmet Kenan - Çizmeci, Mehmet Nevzat - Akelma, Ahmet Zülfikar - Kurşunel, Aslınur - Korkmaz, Betül - Bulut, Büşra - Yıldırım, Selma - Orun, Emel - Tatol, Mustafa Mansur, Ergenlerde Yüksek Akademik Başarı için Optimal Ekran ve Çalışma Süreleri, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Ankara, 3, 2014, 129-136, pdf.