Duygu Yönetimine Bir Hizmet: Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu

MAKALE

Duygu Yönetimine Bir Hizmet: Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
369-400
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği (Adolescent Anger Rating Scale - AARS)’nin Türkçe versiyonunu geliştirme çalışmaları sunulmaktadır. Dr. McKinnie-Burney (2001) tarafından geliştirilen AARS’den “araçsal öfke, tepkisel öfke ve öfke kontrolü” ve “toplam öfke” olmak üzere dört farklı boyutta puan elde edilmektedir. Orijinali model alınarak yaş, cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, arkadaş sayısı, arkadaş ilişki türüne göre AARS puanlarının analizi yapılmıştır. Araştırmada sırasıyla Türkçe dilsel eş değerlik, güvenirlik ve geçerlik analizleri ayrı ayrı çalışma grupları ile gerçekleştirilmiştir. AARS’nin Türkçe formu uygulamalarına toplam beş yüz altmış dokuz (306 kadın, 263 erkek) kişi katılmıştır. Dilsel eş değerlilik çalışmasında önce İngilizce, iki hafta kadar sonra Türkçe form (N=40 lise, N=68 ergen) uygulanmış ve puanlar arasında ilişki, puan ortalamaları arasında da anlamsız sonuç elde edilerek bir Türkçe form elde edilmiştir. Güvenirlilik çalışmaları kapsamında (N=529, 316 kız, 223 er- kek) ergen ve yetişkin çalışma grupları için ayrı ayrı test tekrar test ve iç tutarlılık analizleri yoluyla güvenirlik sınaması yapılmıştır. İstatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Geçerlilik kapsamında yapı geçerliği (madde toplam, madde hariç ve madde ayırt edicilik analizleri) yapılmıştır. Elde edilen anlamlı istatistiki sonuçlara göre testin geçerli olduğuna hükmedilmiştir. Sonuç olarak, Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği (AARS)’nin Türkçe formunun oniki- yirmi üç yaş aralığında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Aslan, A. Esra - Togan, Seyhan Sevinçler, Duygu Yönetimine Bir Hizmet: Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, İstanbul, 2, 2009, 369-400, pdf.