İlköğretim Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi

MAKALE

İlköğretim Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
44
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
284-299
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıf, lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve eğitsel kararları üzerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırma grubu, Gaziantep ve Ankara il merkezinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarına devam eden 413 öğrenci ile Ankara’da Gazi Üniversitesine devam eden 176 üniversite öğrenci olmak üzere toplam 589 kişiden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu ile Mesleki ve Eğitsel Karar Verme Anketi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere ait demografik değişkenlere göre mesleki ve eğitsel karar verme sürecinde etkili olan faktörler açısından bir fark olup olmadığı t testi, kay-kare test ve tek yönlü (one-way) varyans analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitsel ve mesleki kararlarını verdikleri, vermiş oldukları kararlara da güvendikleri bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki ve eğitsel kararlarında etkili olan faktörler sırasıyla; baba, anne, kitap ve dergi ile okullardaki öğretmenler olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitsel ve mesleki kararlarını verirken başvurdukları kaynaklarda sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmazken, erkek öğrencilerin kararlarında arkadaşlarının daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Hamamcı, Zeynep - Bacanlı, Feride - Doğan, Hüseyin, İlköğretim Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Düzce, 44, 2013, 284-299, pdf.