Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-8
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okuyan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarını, genel eğilimlerini, bölümleri tercih etme nedenlerini, okudukları bölümlerden memnun olma durumlarını, sahip oldukları eğitim alt yapısını, alışkanlıkları ve kültürel faaliyetlere katılma durumlarının belirlenmesi ve genel profilinin çıkarılmasıdır. Bu amaçla fakültede öğrenim gören öğrencilerle tam sayım yolu ile anket yapılmıştır. Anket sırasında öğrencilerin bir kısmının derse katılmamasından dolayı toplam öğrencilerin yaklaşık %70’i ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar LİMDEP istatistik programı ile yüzde olarak çizelge şeklinde verilmiştir. Sonuç olarak, erkek öğrenci oranı, kız öğrenci oranının yaklaşık iki katı olduğu, yaş dağılımının genelde 18 ile 24 arasında olduğu, öğrencilerin %73,1’nün Doğu Anadolu dışındaki bölgelerden gelmiş olduğu, ailelerinin eğitim düzeyinin genelde düşük olduğu, %65,4’ünün normal lise mezunu olduğu ve %69’unun devlet yurdunda ve evde arkadaşları ile kaldıkları, istekli olarak tercih edenlerin oranının %46,4 olduğu, %71,2’sinin Ziraat Fakültelerini açıkta kalmamak için tercih ettikleri, yaklaşık yarısından fazlasının okudukları bölümden memnun oldukları, belirtilen kötü alışkanlıklardan sigara dışındaki diğer maddeleri kullanım oranının düşük olduğu tespit edilmiştir.

Sezgin, Ayşe - Erem, Tuğba - Aksoy, Adem, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1, 2008, 1-8, pdf.