Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi

MAKALE

Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
22
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
61-82
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin duygusal zeka, çatışma eğilimi ve suç davranışı düzeylerinin sosyoekonomik düzeye ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Ayrıca araştırmada, ergenlerin duygusal zeka düzeylerinin çatışma eğilimi ve suç davranışı düzeylerini yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmaya, Ankara İl merkezinde genel lise programına devam eden lise son sınıftaki 889 ergen öğrenci katılmıştır. Araştırmada veriler; Duygusal Zeka Ölçeği :DZÖ (Ergin, 2000), Çatışma Eğilimi Ölçeği: ÇEÖ (Dökmen, 1986) ve Suç Davranışı Ölçeği: SDÖ (Kaner, 1996) ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, bağımlı gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi ve aşamalı çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, ergenlerin DZÖ’nin tümünden ve alt ölçeklerinden aldıkları puanların cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı olarak farklılaştığını, ancak bu ölçeklerden alınan puanların sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşmadığını göstermiştir. Ergenlerin SDÖ puanlarının ise cinsiyete göre; kızlar lehine anlamlı olarak farklılaştığı, suç davranışı puanlarının sosyoekonomik düzeye göre ise, alt sosyoekonomik düzey lehine farklılık gösterdiği saptanmıştır. Alt sosyo- ekonomikten üste doğru giderek arttığı ve anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. ÇEÖ puanlarının cinsiyete ve sosyoekonomik düzeye göre anlamlı olarak farklılaşmadığı saptanmıştır. Ergenlerin Bu sonuçlara göre, ergenlerin; DZÖ’ nin tümünden ve Kendi Duygularını Yönetme alt ölçeğinden aldıkları puanların ÇEÖ puanlarını yordadığı bulunmuştur. Bunların yanı sıra DZÖ’nin tümünden ve Diğerlerinin Duygularını Yönetme ve Motivasyon alt ölçeklerinden aldıkları puanların da SDÖ puanlarını yordadıkları bulunmuştur. Bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve araştırmanın sınırlılıkları belirtilmiştir. Gelecek araştırmalara ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Bircan, Serap - Bacanlı, Feride, Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, İstanbul, 22, 2005, 61-82, pdf.