Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme

MAKALE

Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
265-279
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu sistematik inceleme ebeveyninde depresyon olan ergenlerde depresyonu önlemeye yönelik uygulanan aile odaklı psikoeğitim programları ve etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aile odaklı psikoeğitim programlarını belirlemek için ulusal ve uluslararası veritabanları taranmış, tarama sonucunda araştırma kapsamına 5 çalışma alınmıştır. Aile odaklı psikoeğitim programlarının çocuklarda içselleştirme ve dışsallaştırma davranışları ile depresif belirtilerinde anlamlı azalma, baş etme becerilerinde artma, ebeveynlerin olumlu ebeveynlik becerilerinde artma ve depresif epizodlarında sınırlı etki sağladığı görülmektedir. Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalarda depresif ebeveynlerin ergenlik dönemindeki çocuklarında depresyonu önlemeye yönelik aile odaklı psikoeğitim programlarının olumlu sonuçları olduğu görülmektedir.

Başoğul, Ceyda - Buldukoğlu, Kadriye, Ebeveyninde Depresyon Olan Ergenlerde Depresyonu Önlemede Aile Odaklı Psikoeğitim Uygulamaları: Sistematik Derleme, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 3, 2015, 265-279, pdf.