Somut Olmayan Kültürel Mirasın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Gençlik: Kars İli Örneği

TEZ

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Gençlik: Kars İli Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
441013
Sayfa Sayısı
95
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
UNESCO'nun 2003 yılında imzaladığı "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"yle, somut olmayan kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımı konusu da gündeme gelmiştir. Buna bağlı olarak birçok kuruluş ve kişi tarafından çalışmalar yürütülmekte ve bu çalışmalar somut olmayan kültürel mirasın ne şekilde korunarak aktarılabileceği yönünde tartışmaları konu edinmektedir. Çalışmaların bu yönde olması somut olmayan kültürel mirasın aktarımının bugün zor bir süreçte olduğunu göstermektedir. Yapılan önceki çalışmalar ve gençlerle yapılan görüşmeler göz önünde bulundurularak çalışmada somut olmayan kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımının bugün gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik incelemelerde bulunularak aynı zamanda gençlerin somut olmayan kültürel mirasa karşı tutumu görülmeye çalışılmaktadır. Kuşaklar arası kültürel aktarımın zayıflaması genellikle toplum arasında gençliğe bağlanmakta ve özelikle gençlerin gelenek ve göreneklere karşı duyarsız oldukları yönünde kanı oluşmaktadır. Gençlerle yapılan görüşmelerin yanı sıra aktarıcılarla da yapılan görüşmelerle aktaran ve aktarılan arasındaki iletişim kanalındaki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre değişen yaşam şartlarıyla birlikte gençlerin somut olmayan kültürel mirastan uzak kalmasının tek faktörü gençler olmamaktadır. Aktarıcılar da bugün gençlerle birlikte değişen yaşam koşullarından etkilenmekte ve bu durum ilerleyen zamanların kültürel aktarıcıları olacak gençlerin aktaracağı geleneksel bilgi ve birikimin sahibi olamamalarına neden olmaktadır. Bu aktarım sorunu somut olmayan kültürel mirasın hemen hemen her alanında görülebilmektedir. Hızla ilerleyen küreselleşmenin etkisiyle geleneksel meslekler alanında da birçok sorun ortaya çıkmakta ve bunlar gençlerle geleneksel unsurlar arasına engeller koymaktadır. İnsanların zamanlarının çoğunluğunu işte ve geri kalanını kitle iletişim araçlarıyla geçirdiği bugün, gençlerle aileleri arasında da iletişim azalmaktadır. Böylece gençler popüler kültürün etkisiyle birçok geleneğin ve toplumsal uygulamanın uzağında kalmaktadır. Bu süreçte aile de çocuklarına karşı birçok işlevini kaybetmekte ve buna bağlı olarak kültürel miras aktarıcısı olma işlevini de kaybetmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bahsi edilen bu süreç çalışmada Kars ili örneğinde ele alınmaktadır.

Altunsabak, Ergin, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Gençlik: Kars İli Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.