Grupla Psikolojik Danışmanın Suçlu Gençlerin Kendine Saygı Düzeylerine Etkisi

TEZ

Grupla Psikolojik Danışmanın Suçlu Gençlerin Kendine Saygı Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
72433
Sayfa Sayısı
128
Tez Türü
Doktora
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, etkileşim grubu deneyiminin suç işlemiş gençlerin kendine saygı düzeylerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda "Etkileşim grubuna katılan (deney grubu) ve katılmayan (kontrol grubu) deneklerin KSÖ'inden aldıkları puanlar arasında işlem öncesi ve işlem sonrası fark olmayacaktır" denencesi test edilmiştir. Deneysel bir çalışma olarak düzenlenen bu araştırmada, ilk olarak Kendine Saygı Ölçeği, Ankara Kalaba Islahevinde bulunan 130 hükümlü gence uygulanmış ve kendine saygısı düşük olanlar belirlenmiştir. Daha sonra araştırmanın, ölçütlerine uygun olan 24 hükümlü genç eşleştirilerek deney (etkileşim grubu) ve kontrol grubuna atanmıştır. Denek kaybı sonucunda araştırma, deney grubunda on denek ve kontrol grubunda on denek olmak üzere toplam yirmi denekle tamamlanmıştır. Deney grubundaki deneklerle, haftada bir gün, 90 dakika olmak üzere 12 hafta süreyle etkileşim grubu yapılmıştır. Kontrol grubundaki deneklere ise hiç bir işlem uygulanmamıştır. Kendine Saygı Ölçeği, uygulamanın sonunda, deney ve kontrol grubundaki deneklere bir kez daha verilmiştir. Son-testlerin uygulanmasından sonra kontrol grubundaki deneklere kısa süreli bir eğitim programı yapılmıştır. Araştırmanın verileri, tekrarlanmış ölçümlere uygun iki yönlü varyans 94 analizi yöntemiyle (Split plot tekniğine uygun, 2X2 faktörlü varyans analizi) test edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde.05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir. Araştırmanın bulguları, grup ana etkisinin (deney-kontrol) ve ölçümler arası etkinin (ön-son) anlamlı olmadığını ancak, ortak etkinin anlamlı olduğunu göstermektedir {F(1-18), p< .05}. Grup ölçüm ortak etkisinin anlamlı olması, araştırmanın denencesini desteklememektedir. Başka bir deyişle, deney grubunun KSÖ ortalama puanları kontrol grubunun puanlarına göre ön testten son teste anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu bulgu, etkileşim grubu yaşantısının, deney grubunun kendine saygı düzeyini olumlu yönde etkilediği anlamına gelmektedir.

Bogenç, A. Atlas, Grupla Psikolojik Danışmanın Suçlu Gençlerin Kendine Saygı Düzeylerine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, Doktora.