Genç Yetişkinlerin Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları

TEZ

Genç Yetişkinlerin Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
389807
Sayfa Sayısı
64
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, genç yetişkinlerin kişilik özellikleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarını bazı demografik değişkenler açısından incelenmektedir. Araştırma, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan 428 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği Kısa Formu ve Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği puan ortalamaları ile yaş, aylık harcama düzeyleri, kardeş sayısı ve konaklama şekli arasında bir ilişki bulunmamıştır. Kız öğrencilerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutum düzeyi erkek öğrencilerden daha yüksektir. Daha önce psikolojik yardım alan ve aile/çevresinde psikolojik yardım almış tanıdığı olan öğrencilerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutum düzeyi, hiç psikolojik yardım almayan ve aile/çevresinde psikolojik yardım almış tanıdığı olmayan öğrencilerden daha yüksektir. Kişilik özelliklerinden Dışa Dönüklük, Deneyime Açıklık ve Yumuşak Başlılık alt boyutları psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ile olumlu ilişkiye sahipken, Duygusal Dengesizlik (Nevrotiklik) ve Sorumluluk alt boyutları ile psikolojik yardım almaya ilişkin tutum arasında ilişki görülmemiştir. Ayrıca kişilik özelliklerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumu yordayıcılığına bakmak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar, Deneyime Açıklık alt boyutunun psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun önemli yordayıcılarından biri olduğunu ortaya koymuştur.

Koç, Nurdan, Genç Yetişkinlerin Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Yüksek Lisans.