Ankara İlinde Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri

TEZ

Ankara İlinde Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
41431
Sayfa Sayısı
163
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Milli Eğitimin temel amacı, kişiyi beden, zihin, ahlak, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı yetiştirmektir. Beden eğitimi dersi okullara, bu amaca hizmet etmek için, eğitim programlarında eğitimin önemli bir parçası olarak yer almıştır. Bir dersin amaçlarının gerçekleşmesi, onu fikir olarak önemsemek ve sadece programlara koymakla mümkün değildir. Dersin amacının gerçekleşmesi; programda bu ders için ayrılan sürenin ders amaçlan doğrultusunda kullanılmasına ve bu süre içinde geliştirilecek davranışlara uygun, etkin yaşantıların öğrenme durumlarının sağlanmasına bağlıdır. Yani; öğrenciye kazandırılmak istenilen davranışların meydana gelmesi için, öğrencinin uygun öğrenim yaşantılarından geçmesi, bu yaşantıları sağlamak için, okulun; içerik, öğrenim malzemesi, yer, öğretmen-öğrenci etkileşimini kontrol altına alması gereklidir. Ders programının gelişmesi; uzman, öğretmen, öğrenci, veli, ders kitapları, araç-gereçler, çevre koşulları gibi etkenlerin tümünün gelişmesine bağlıdır. Gelişmenin gerçekleşmesi için programla ilgili bütün bireylerin ve etkenlerin geliştirme sürecine katılması gereklidir. Bu katılımda, eğitim uzmanının, okul-aile işbirliği ilgililerinin, yöneticilerin, müfettişlerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin rollerinin saptanması gerekmektedir. Bir öğretmenin program geliştirmede etkin olabilmesi için öğrencilerin ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, gelişimlerini, problemlerini incelemesi gerekmektedir. Türk Milli Eğitim Sisteminde ders programlarının, program geliştirme çalışmalarında öğrenci görüşüne yer verilmediği görülmektedir. Halbuki öğrencilerin anaokulundan üniversiteye kadar program geliştirme sürecine katılmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kendilerini ve gruplarını incelemeleri, öğretim faaliyetlerinin planlamasına katılmaları, eğitim programlarının gelişimini destekleyici bir süreçtir. Bu araştırmada, beden eğitimi programlarının geliştirilmesinde öğrenci boyutu ele alınmıştır. Araştırmada belirtilen amaçlara ulaşabilmek için 100 öğrenciye açık uçlu sorular sorularak yanıtlardan, kapalı uçlu 50 soru hazırlanmıştır. Hazırlanan kapalı uçlu sorular, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden, ölçme değerlendirme alanında otorite olan öğretim üyelerinin görüşleri alınarak, eleştirileri doğrultusunda, inceleme ve düzeltmelerden geçirilmiş ve anket taslağı haline getirilmiştir. 25 soruluk anket taslağı, seçilmiş olan pilot gruba uygulanmış, ön uygulama sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiş, tez danışmanının da katkılarıyla ankete son şekli verilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara ili içindeki sosyo-ekonomik düzeyi farklı üç bölgedeki 6 liseden Random Yöntemiyle seçilen 1. 2. 3. sınıflarında öğrenim gören "1052" öğrenciye anket uygulanmıştır. 22 soruluk anketle, öğrencilerin beden eğitimi dersinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen verilerin çözümlemeleri elle ve mekanik veri işleme yoluyla Hacettepe bilgi işlem merkezinde yapılmıştır. Basit frekans dağılımlarına ek olarak, gerekli durumlarda X2 çözümlemeleri yapılmıştır, istatistiksel anlamlılık için 0.05 ve 0.01 düzeyi seçilmiş, tablolaştırılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, lise gençliği; sağlığın korunması ve yaşam boyu spor yapmanın yararlan konusunda bilinçli olduklarını, bu konuda fiziksel gelişim beklentilerinin yanısıra, ruhsal dengeleri korumak, toplumsal kabul ve mesleki başarı gelişimlerine de katkıda bulunmak konusunda beden eğitimi dersinden beklentileri olduğunu belirtmektedirler. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, ders programlarının, öğrenci beklentilerini gerçekleştirme konusunda yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sunay, Yasemin, Ankara İlinde Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, Yüksek Lisans, pdf.