(2 KEZ GİRİLMİŞ) 15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması

TEZ

(2 KEZ GİRİLMİŞ) 15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
31585
Sayfa Sayısı
128
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada 15-22 yaşları arasındaki ıslahevindeki, gözetim altında bulunan ve suç işlememiş toplam 215 gencin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeyi karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamına, Ankara ve İzmir Islahevlerinden 77 ve Adalet Bakanlığı'nın gözetimi altında bulunan 35 suç işlemiş genç ile Ankara Ahi Evran Çıraklık Eğitim Okulu ve Ankara Mamak Lisesi'nden 103 suç işlememiş genç alınmıştır. Gençlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bir sosyodemografik bilgi alma formu, benlik saygıları ve yaşam doyumu düzeyleri hakkında bilgi almak için de Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma gruplarını karşılaştırmak amacıyla tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygılarının birbirinden farklı olmadığı bulunmuştur. Islahevindeki gençlerde depresyonun yaygın olduğu, kişilerarası ilişkilerinde tehdit hissettikleri ve psişik izolasyonun fazla olduğu saptanmıştır. Gözetim altındaki gençlerde ise anne-baba ilgisinin diğer gençlere göre daha az olduğu bulunmuştur. Suç işlemiş gençlerin, özellikle gözetim altındaki gençlerin yaşam doyumunun suç işlememiş gençlere oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir.

Nalbant, Aygül, (2 KEZ GİRİLMİŞ) 15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması , Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993, Yüksek Lisans.