Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
7657
Sayfa Sayısı
131
Tez Türü
Doktora
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, Hacettepe üniversitesi öğrencilerinin Kendini Açma davranışlarını etkileyen bazı değişkenler incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni Kendini Açmadır. Bağımsız değişkenler ise, cinsiyet, bölüm, sınıf, açılman bireyler, açılman konular ve uyumdur. Araştırmanın örneklemini 1987-1988 öğretim yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilimdalı lisans programında okumakta olan öğrencilerinin tümü ve istatistik Bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan tesadüfi olarak her sınıf tan seçilen birer şubedeki öğrenciler oluşturmuştur, örnekleme alınan öğrenci miktarı PDR Anabilimdalı'ndan 121, İstatistik Bölümünden 123 öğrenci olmak üzere toplam 244 'dür. Kendini Açma düzeyini ölçmek için bu araştırma çerçevesinde araştırmacı tarafından geliştirilen "Kendini Açma Envanteri" kullanılmıştır, öğrencilerin bazı özelliklerini saptamak amacıyla "Bilgi formu" düzenlenmiştir, öğrencilerin uyum düzeyleri ise "Hacettepe Kişilik Envanteri" ile ölçülmüştür. Kendini Açma Envanteri'nden elde edilen toplam ve alt puan ortalamalarının önem kontrolleri değişken sayısına göre F veya t testleri ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir. 1. Kız öğrenciler kendilerini erkeklerden daha fazla açmaktadırlar (p< 0.01). Kız öğrenciler anneye, aynı cins yakın arkadaşa ve danışmana erkeklerden daha fazla açılmaktadır p< 0.01). Babaya, öğretmene ve Karşıt cins yakın arkadaşa açılma düzeyi bakımından cinsiyetler arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Kız öğrenciler, Düşünce ve Görüşler, Okul, Aile ile Zevk ve ilgiler konularında erkeklerden daha fazla açılmışlardır (p< 0.01). Cinsellik ve Kişilik konularında açılma düzeyi bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında önemli düzeyde bir fark çıkmamıştır. 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğrencileri kendilerini İstatistik Bölümü öğrencilerinden daha fazla açmaktadır (p<0.01). PDR öğrencilerinin aynı cins yakın arkadaşa, karşıt cins yakın arkadaşa, öğretmene ve danışmana açılma düzeyleri İstatistik öğrencilerinden önemli düzeyde daha yüksek çıkmıştır (p< 0.01). Anneye açılma düzeyi bakımından bölümler arasında önemli düzeyde bir fark çıkmamış tır. PDR öğrencileri tüm açılman konularda İstatistik öğrencilerinden önemli düzeyde yüksek puan almışlardır (p< 0.01). 3. Kendini Açma düzeyi yönünden sınıflar arasında önemli düzeyde fark bulunmamıştır. 4. Genel olarak öğrencilerin en fazla açıldıkları birey aynı cins yakın arkadaş, en az. açıldıkları birey ise, öğretmen olmuştur. 5. Genel olarak öğrencilerin en fazla açıldıkları konular "Zevk ve ilgiler" ile "Düşünce ve görüşler",.en az açıldıkları konular ise "Cinsellik" ve "Kişilik" olmuştur. 6. Sonuç olarak, öğrencilerin uyum düzeyi ile Kendini Açma arasında yüksek bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bireylerin Genel, Sosyal ve Kişisel Uyum düzeyleri yükseldikçe Kendini Açma düzeyleride yükselmektedir (p< 0.01)

Selçuk, Ziya, Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, Doktora.