Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

MAKALE

Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
257-263
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Marmara Depreminden üç buçuk yıl sonra öğrenci ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon ve anksiyete belirtilerinin taranması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel yöntemle yapılan çalışma, Kocaeli İli sınırları içinden basit rastgele örneklem yolu ile seçilen 10 liseden 334 öğrenci ergenle tamamlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen öğrenciler Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (ÇTSS-TÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI) ile değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmacılar tarafından hazırlanan bir bilgi formu doldurulmuştur. Bulgular: Üç yüz otuz dört öğrenci ergenle yapılan çalışmada ÇTSS-TÖ’ne göre % 1.8’nin çok ağır, % 20.4’ünün ağır, % 38.3’ünün orta, % 32.2’sinin hafif şiddette TSSB belirtisi taşıdığı, ÇTSS-TÖ ve BDE’ne göre % 22.2’sinin muhtemel TSSB ve % 30.8’inin muhtemel depresyon tanısı aldığı bulunmuştur. ÇTSS-TÖ’ne göre aşırı uyarılmışlık ve yeniden yaşantılama belirtilerinin sıklık ve şiddetinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Kaygı ölçeklerinin ortalama puanları normal populasyonun üzerinde bir ortalamaya sahiptir. TSSB, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında belirgin bir korelasyon saptanmıştır. Sonuç: Doğal afetler sonrasında TSSB, depresyon ve anksiyete belirtileri yıllarca devam edebilmektedir. Bu nedenle çocuk ve gençlerin felaketler sonrası izlenmesi ve önleme çalışmaları toplum ruh sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Karakaya, Işık - Ağaoğlu, Belma - Coşkun, Ayşen - Şişmanlar, Şahika Gülen - Öc, Özlem Yıldız, Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri, Türk Psikiyatri Dergisi, Ankara, 4, 2004, 257-263, pdf.